,

Vápno na stromy Konvička 1,25kg (náter na kmene biely)

10.90

 SKLADOVANIE A MANIPULÁCIA: Vápno uchovávajte pri teplote od 0°C do +30°C na čistom, suchom, dobre vetranom mieste, oddelene od potravín, nápojov, krmív a len v pôvodných obaloch.

POZOR: premrazené vápno vo veľkej miere stráca krycie vlastnosti pri bielení a hodí sa len na úpravu pH pôdy a substrátov. Chrániť obaly pred poškodením. V prípade rozliatia, dôkladne pozbierať a ostatok spláchnuť vodou. Dodržujte pravidlá hygieny.
HNOJIVO ES VÁPENATÉ HNOJIVO (G.2.7.) Suspenzia vápenného hydrátu
OBSAH ŽIVÍN [hm. %]:
celkový vápnik (Ca) 25
celkový oxid vápenatý (Cao) 35
Neutralizujúca hodnota 40
Návrat hore